Podrobnosti záznamu

Název
    Vodohospodársky časopis
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0042-790X
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    časopis
    Vodohospodársky
Články z tohoto seriálu
    30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
    Adaptívne predpovede prietokov na Dunaji a Váhu
    Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Autorský a věcný register za roky 1953-1982
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode
    Empirické vztahy určující hodnotu mechanického působení deště na půdu
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Fyzikální simulace srážkoodtokových a odnosových jevů
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát
    In memoriam Dr. Ing. Miroslav Čermák
    Infiltrace : numerická simulace
    Infiltrace a povrchový odtok na holé půdě při dešti s konstantní intenzitou
    Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    K metodě rozčleňování hydrogramu pomocí pozorování hlladiny podzemní vody
    K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Kolmace říčních koryt a její stanovení
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Medzinárodná konferencia "Hydrológia Karpát"
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Metóda výpočtu nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy z vlhkostnej retenčnej krivky
    Migrácia iónov amónia, draslíka a nitrátov v pôdnych kolónach
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením
    Porovnanie experimentálnej a výpočtovej metódy určovania nenasýtenej hydraulickej vodivosti
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd
    Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
    Príspevok k riešeniu hydraulických problémov hydrouzla Gabčíkovo
    Príspevok k určeniu podzemného odtoku
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
    Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Procesy zaplavenia a vysýchania terénnych depresií
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Spresnenie približnej metódy výpočtu závislosti medzi nenasýtenou hydraulickou vodivosťou pôdy a vlhkosťou z retenčnej čiary
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody
    Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami
    Variabilita a sezonalita řad měsíčních úhrnů srážek na povodích
    Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot
    Vztahy mezi mimořádnými srážkovými a odtokovými situacemi na příkladu malých povodí Kychové a Zděchovky
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo
    Zrážko-odtokový model SAR
    Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok