Record details

Title
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
Other titles
    Detailed evaluation residual reserves of brown coal and protection CHLÚ for ensuring territorial protection and restoration of the landscape development of settlements and macrostructure with a proposal to revise the selected deposits and CHLÚ agreement with MIT, ME and CBU for Usti Region in preparation for Updates regional mineral policy Ústí region, focusing on the revision of the territorial scope of protection of residual reserves of brown coal
Author
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Rambousek, Petr
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Detailed evaluation, settlements and macrostructure, brown coal
Title keyword
    Aktualizace
    CHLÚ
    ČBÚ
    Dohodě
    Hnědého
    Kraje
    Krajiny
    Krajský
    Ložisek
    Makrostruktury
    MPO
    MŽP
    Návrhem
    Obnovy
    Ochrany
    Po
    Podrobné
    Politiky
    Přehodnocení
    Přetěžených
    Přípravy
    Rámci
    Regionální
    Revizi
    Rozsahu
    Rozvoje
    Sídel
    Surovinové
    Uhlí
    úřad
    Ústeckého
    územní
    Vybraných
    Vyhodnocení
    Zajištění
    Zaměřením
    Zásob
    Zbytkových
Abstract (in czech)
   Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Detailed evaluation residual reserves of brown coal and protection CHLÚ for ensuring territorial protection and restoration of the landscape development of settlements and macrostructure with a proposal to revise the selected deposits and CHLÚ agreement with MIT, ME and CBU for Usti Region in preparation for Updates regional mineral policy Ústí region, focusing on the revision of the territorial scope of protection of residual reserves of brown coal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014