Record details

Title
    Český kras
Editor
    Bosák, P.
    Jančaříková, I.
Publisher
    Muzeum Českého krasu
    Muzeum Českého krasu v Berouně
Pub. place
    Beroun
Pub. date
    1999
    2000
    2001
    2002
    2003
    2005
Country
    Česká republika
Title keyword
    Český
    Kras
Articles from monograph
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Dva rukopisy z Archivu České speleologické společnosti
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
    Nález monocotyledonních rostlinných zbytků v pískovně "U ručiček"
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Projevy předsvrchnokřídov,ho krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká Republika)
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Radotínské údolí - Zásady revitalizace industriální zóny
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále