Record details

Title
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Publisher
    Ústřední ústav geologický
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1986
Country
    Československo
Title keyword
    Celostátní
    Československa
    Formace
    Konference
    Uhlonosné
Articles from monograph
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti