Record details

Title
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Publisher
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1989
Country
    Česká republika
    Slovensko
Title keyword
    Geochémia
    Geologických
    Procesov
    Prostredia
    životného
Articles from monograph
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemie a speleoterapie
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    K teórii vzniku minerálov a chemických zlúčenín v medzihviezdnom priestore
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Počítačová klasifikácia chloritov
    Poznámky k protolitu a metamorfóze svorov kohútského kryštalinika
    Pozoruhodné akcesórie v gemerických granitoch
    Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa