Record details

Title
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
ISBN
    80-7212-011-5
Country
    Česká republika
Title keyword
    1:100
    000
    části
    české
    Geologická
    Geologie
    Hornoslezské
    Mapa
    Odkrytá
    Paleozoika
    Pánve
Articles from monograph
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
    Karvinské souvrství
    Ložiska a indicie přírodních ulovodíků
    Mineralogie uhlonosného karbonu
    Ostatní nerostné suroviny
    Ostravské souvrství
    Označování a vývoj uhelných slojí
    Paleoreliéf epivariské platformy a její zvětralinový plášť
    Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí
    Uhlonosnost a uhelné zásoby
    Uhlonosný karbon
    Vulkanismus v pánvi