Record details

Title
    Geotermálna energia Slovenska a jej využitie
Publisher
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1986 [vyšlo 1988]
Country
    Československo
Title keyword
    Energia
    Geotermálna
    Jej
    Slovenska
    Využitie
Articles from monograph
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Geotermický model a geodynamika Západných Karpát
    Mapa morfoštruktúr predneogénneho podložia bánovskej kotliny
    Modelovanie stacionárnych teplotných polí metódou sietí
    Náčrt rozvoja geotermálnej energie v Slovenskej socialistiskej republike
    Podiel rádioaktivity hornín Západných Karpát na tepelnom toku
    Riešenie stacionárnych teplotných polí v nehomogénnych prostrediach pomocou integrálnych rovníc
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod