Record details

Title
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
Publisher
    s.n.
Pub. place
    S.l.
Pub. date
    1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    činnosti
    Hornická
    Krajiny
    Po
    Příbram
    Revitalizace
    Sekce
    Technice
    Těžební
    Vědě
Articles from monograph
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Management obnovy hornické krajiny
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP