Record details

Title
    Horniny ve vědách o Zemi
Publisher
    Karolinum
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1991
ISBN
    80-7066-297-2
Country
    Česká republika
Title keyword
    Horniny
    Vědách
    Zemi
Articles from monograph
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Indexové parametry jílové hmoty
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrologie včera, dnes a zítra
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Slovo úvodem (předmluva)
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách