Record details

Title
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Šternberk 14-44, 1 : 50 000
Other titles
    Map undermined areas - Olomoucký kraj, sheet Šternberk 14-44, 1 : 50 000
Author
   Gajdošová, Zuzana
   Horáková, Anna
   Kachlíková, Renata
   Šanderová, Jolana
   Šír, Pavel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    special map, undermined areas, mining and quarrying, mining works
Title keyword
    14-44
    50
    000
    Kraj
    List
    Mapa
    Olomoucký
    Poddolovaných
    Šternberk
    území
Abstract (in czech)
   Tato mapa je jedním z výstupů registru poddolovaných území (vedeného v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů), jež je součástí geoinformačního systému, vedeného ČGS. Na mapě jsou zachycena všechna poddolovaná území registrovaná na daném území k datu vydání. Poddolovaná území jsou zde zobrazena jako polygony zahrnující známý nebo předpokládaný výskyt hlubinných důlních děl, která vznikla za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Dále mapa obsahuje i bodové zákresy ústí známých hlubinných důlních děl, nebo jejich projevů na povrch. Na mapě je u každého poddolovaného území uveden tzv. klíč, podle kterého lze v příslušné datové části vyhledat další důležité údaje k danému poddolovanému území - název, okres, těžená surovina, stáří díla (poslední známé období provozu), přesnost lokalizace, rozsah, stupeň dokumentace, věrohodnost a plochu. Evidovaná poddolovaná území mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumen
   tace a na životní prostředí. ČGS poskytuje údaje o geologických rizicích orgánům státní správy, samosprávy a orgánům územního plánování a územního řízení pro zpracování územně analytických podkladů.
Abstract (in english)
   Map undermined areas - Olomoucký kraj, sheet Šternberk 14-44, 1 : 50 000
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014