Record details

Title
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Publisher
    VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2003
ISBN
    80-248-0246-5
Country
    Česká republika
Title keyword
    21st
    25-27
    2003
    Activity
    Century
    Czech
    Materials
    Mineral
    Mining
    November
    Ostrava
    Raw
    Republic
    VŠB
Articles from monograph
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Jílovce cyprisového souvrství
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Lignite as a chemical raw material
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Suroviny a hornická činnost
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech