Record details

Title
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
Author
   Souček, Kamil
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2005
Physical description
    151 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    dizertace
Notes
    Překlad názvu: The possibility of application of selected chemical grouts to affect properties of carboniferous rock mass in coal mines
Subject category
    chemical grouts
    coal geo-composit
    reinforcing
Title keyword
    Chemických
    Dolů
    Horninového
    Injektážních
    Karbonského
    Masivu
    Médií
    Možnosti
    Ovlivnění
    Podmínkách
    Použití
    Uhelných
    Vlastností
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Disertační práce se zabývá základními teoretickými zákonitostmi, ale i praktickými možnostmi použití injektážní technologií pomocí chemických injektážních médií (polyuretanová, organicko-minerální a epoxidová injektážní média) v uhelných hlubinných dolech v podmínkách ostravsko-karvinského revíru. Získané poznatky vycházejí z provedeného laboratorního výzkumu vlastností geokompozitů a z experimentálních pokusů zpevňování horninového masivu v okolí důlních děl provedených in situ na zdejších důlních lokalitách. Na základě výsledků laboratorního a experimentálního výzkumu jsou v závěru disertační práce zformulována praktická doporučení pro použití chemických injektážních médií k řešení provozních a bezpečnostních situací v uhelných dolech.
Abstract (in english)
   The Ph.D. thesis deals with general theoretical laws, but also with a potential application of the grouting technology in practice with utilization of chemical grouting media (polyurethane, organic-mineral and epoxy grouting media) in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coalfield. The gained knowledge is based on the laboratory research into the properties of geo-composites and experiments with reinforcement of rock mass in the vicinity of mine workings carried out in situ in and in local coal mines. According to the results based on the laboratory and experimental research, the practical recommendations for the application of chemical grouting media aimed at solution of operation and safety situations in coal mines are formulated in conclusion of the dissertation.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012