Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
Other titles
    Expert oppinion of CGS to Notification intent 'Extending the mining area Valtice V reserve deposit gravel' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., Act on Assessment of environmental impact, as amended, amendments to the content and scope pursuant to Annex nr.3
Author
   Godány, Josef
   Konečný, František
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert oppinion, extending the mining area, gravel, environmental impact
Title keyword
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    Dobývacího
    Ložiska
    Novel
    Obsahem
    Odborné
    Oznámení
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostoru
    Prostředí
    Přílohy
    Rozsahem
    Rozšíření
    Sb
    štěrkopísků
    Valtice
    Vlivů
    Výhradního
    Vyjádření
    Zákon
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert oppinion of CGS to Notification intent 'Extending the mining area Valtice V reserve deposit gravel' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., Act on Assessment of environmental impact, as amended, amendments to the content and scope pursuant to Annex nr.3
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014