Record details

Title
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
Publisher
    Krajské vlastivědné museum
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    1981
Country
    Československo
Title keyword
    33
    č
    Geologii
    Jeseníků
    Krajského
    Muzea
    Odboru
    Olomouci
    Práce
    Přírodních
    Příspěvek
    Věd
    Vlastivědného
Articles from monograph
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Fosilní stopy moravsko-slezského kulmu
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Nové geologické poznatky z Jeseníků
    Paleogeomorfologie zlatohorského revíru
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Stáří vulkanismu na Šternbersku
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova
    Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
    Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy