Record details

Title
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Publisher
    Ministerstvo životního prostředí
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1998
ISBN
    80-7212-054-9
Country
    Česká republika
Title keyword
    1997
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Roce
    Výsledků
Articles from monograph
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice