Record details

Title
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
Publisher
    Univerzita Komenského
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1986
Country
    Československo
    Slovensko
Title keyword
    Inžinierskogeologickom
    Progresívne
    Smery
    Výskume
Articles from monograph
    Fotogrammetrické meranie dynamiky svahových pohybov
    Fyzikálne modelovanie svahových deformácií
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Geotechnické modely inžinierskych úloh v geologickom prostredí
    Hodnotenie elektrických polí horninových masívov
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Inženierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Bánská Bystrica-Podlavice
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
    Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Mapy inžinierskogeologického rajónovania pre účely urbanizácie
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Odporové projevy svahových poruch
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
    Prognózovanie antropogénnych zmien na základe inžiniersko-geologickej rajonizácie územia
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti
    Šmyková pevnosť na plochách diskontinuity
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii