Record details

Title
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Editor
    Grygar, R.
Publisher
    Česká geologická společnost
    Česká geologická společnost - VŠB-TU
    Ediční středisko VŠBTU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1997
Country
    Česká republika
Title keyword
    České
    II
    Sborník
    Semináře
    Skupiny
    Tektonické
Articles from monograph
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
    Variské Vogézy: příklad šikmé transprese
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě