Record details

Title
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1996
Country
    Česká republika
Title keyword
    23
    24
    1996
    Abstrakty
    České
    Geologie
    Ledna
    Praze
    Republice
    Sedimentární
Articles from monograph
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu?
    The Črmel basin: sedimentary record of Variscan compression and Early Alpine extension between the Gemericum and the Veporicum terranes (Western Carpathians)
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Depositional and early genetic history of a complex glauconitic-phosphatic deposit: Cenomanian-Turonian boundary, Pecínov quarry, Bohemia
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Palaeoenvironmental changes related to sea-level fluctuations in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemian Cretaceous Basin
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)