Record details

Title
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Editor
    Venera, Z.
Publisher
    Ministerstvo živ. prostředí, odbor geologie
    Ministerstvo životního prostředí
    Ministerstvo životního prostředí ČR
    Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie
    Ministerstvo životního prostředí,odbor geologie
    Odbor geologie Ministerstva životního prostředí
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7212-149-9
Country
    Česká republika
Title keyword
    1999
    Geologie
    Ministerstva
    Odboru
    Prostředí
    Rok
    Výroční
    Zpráva
    životního
Articles from monograph
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui,1999
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"