Record details

Title
    Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
Author
   Boorová, D.
   Golej, M.
   Halásová, E.
   Hort, P.
   Ledvák, P.
   Lintnerová, O.
   Měchová, L.
   Michalík, J.
   Reháková, D.
   Schlögl, J.
   Skupien, P.
   Smrečková, M.
   Soták, J.
   Šimo, V.
   Šimonová, V.
   Vašíček, Zdeněk
   Zahradníková, B.
Publisher
    Veda - vydaveteľstvo Slovenskej akadémie ved
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    2013
ISBN
    978-80-224-1287-2
Physical description
    168 s. : P
Language
    anglicky
    slovensky
Country
    Slovensko
Publication type
    monografie
Notes
    Autoři celkem: 17
    Překlad názvu: The Butkov Hill - a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history
Subject category
    Mesozoic sea life history
    Slovakian mountains
    the Butkov Hill
Title keyword
    Archív
    Butkov
    Druhohorného
    Histórie
    Kamenný
    Morského
    Slovenských
    Vrch
    Vrchov
    života
Abstract (in english)
   The cement, as one of the most important building materials, is produced and used more as 120-years in Slovakia. Production of mortars, which led to the discovery of cement, was developed in the first half of the 18th century. It drew on empirical knowledge, used in the manufacture of hydraulic lime-based binders and other additives, particularly volcanic ash called pozzolana and brick meal. John Smeaton and James Parker are considered as the discovers of the manufacturing process of cement in England, and L. J. Vicat in France. Their research and practical work resulted in development of Roman cement production technology. The patent of J. Aspdin from 1824 to the production of Portland cement was the first next qualitative step in the evolution.
Abstract (other))
   Výroba a používanie cementu, ako jedného z najdôležitejších stavebných materiálov, má na Slovensku viac ako 120-ročnú históriu. Výroba maltovín, ktorá viedla k objaveniu cementu, sa rozvinula v prvej polovici 18. storočia. Čerpala z empirických poznatkov, využívaných pri výrobe hydraulických spojív na báze vápna a ďalších prísad, najmä sopečného popola, nazývaného puzolán a tehlovej múčky. Za objaviteľov postupu výroby považujú v Anglicku Johna Smeatona a Jamesa Parkera a vo Francúzsku L. J. Vicata. Výsledkom ich výskumnej a praktickej činnosti bolo vypracovanie technológie výroby románského cementu. Ďalším kvalitatívnym stupňom vo vývoji bol patent J. Aspdina z roku 1824 na výrobu portlandského cementu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014