Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
Other titles
    Explanatory notes of the basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000
Author
   Adamová, Marie
   Drábková, Jana
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Lojka, Richard
   Mašek, Dalibor
   Mlčoch, Bedřich
   Opluštil, S.
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Vorel, Tomáš
   Zajíc, J.
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Geology, mapping, fytopaleontology, palynology,hydrogeology, geophysics, geochemistry, raw material, environment.
Title keyword
    12-143
    25
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Rakovník
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Mapované regionálně geologické jednotky na území listu jsou : neoproterozoikum, permokarbon, relikty sladkovodního terciéru a kvartér. Mezi komplexem vulkanicko-sedimentárních hornin neoproterozoika převládají droby, v karbonských sedimentech na území listu převažují hrubé fluviální sedimenty kladenského a týneckého souvrství. Pouze v sz. části listu v tektonicky omezené kře vychází na povrch slánské a částečně i líňské souvrství.terciérní sedimenty jsou reliktem divočícího toku, který směřoval na SZ apozději i na SSV. V sedimentech karbonu se projevuje sz.a sv. systém zlomů. Na listu se nachází poslední činný hlubinný důl na žáruvzdorné jílovce v Čechách
Abstract (in english)
   Explanatory notes of the basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014