Record details

Title
    X-ray diffraction analyses of samples from cave fills in Slovenia
Author
   Bosák, Pavel
   Melka, Karel
   Zupan Hajna, N.
Publisher
    Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic
Pub. place
    Prague
Pub. date
    2004
Physical description
    170 s.
Language
    anglicky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Analyses performed by: RNDr. Karel Melka, Jiří Dobrovolný.
    Překlad názvu: Rentgenově difrakční analýzy vzorků z výplní jeskyní ve Slovinsku
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave fills
    Slovenia
Title keyword
    Analyses
    Cave
    Diffraction
    Fills
    Samples
    Slovenia
    X-ray
Abstract (in czech)
   Na 21 vzorcích jeskynních sedimentů z různých jeskyní na Slovensku bylo stanoveno celkem 85 rentgenově difrakčních schémat. Nejzajímavější byly vzorky 15 a 16, které obsahovaly téměř výhradně smektit. Nepravidelně rozvrstvené struktury chloritu a smektitu byly zjištěny ve vzorcích 9 a 10. V některých vzorcích byly nalezeny příměsi magnetitu, hematitu, goethitu a boehmitu. Fylosilikáty byly většinou zastoupeny cloritem, slídou a slídnatými minerály, v menším množství kaolinitem a v jednom vzorku pravděpodobně i vermikulitem. Křemen a kalcit představovaly převažující minerály. Živec (většinou plagioklas) byl běžně zastoupen, ale v menším množství. Jeden vzorek (11) obsahoval amfibolit.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012