Record details

Name
    Fediuk, František, 1929-
Author of Article
    4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
    Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Bazalt? Bazalt!
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
    Cenozic rifting vs. volcanism in the Dead Sea area
    Cerro Verde
    Cesta do středu Země. 1
    Cesta do středu Země. 2
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Dead Sea Region: Fault-Controlled Chemistry of Cenozoic Volcanics
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Dobrčice
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Eklogity v roce 1989
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Fraktály do geologie
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologický ročník sedmačtyřicet
    Geotermální energie v Peru
    Glass in Czechoslovak volcanics
    The glass of Bohemian porcellanites
    Granáty ostrova Smöla
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
    High-K adakitic volcanics in Cordillera Volcánica, SE Peru
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Impaktyty - ich powstanie, wĺasciwosci i wystepowanie
    Jak proti mineralogicko-paleontologickému vandalismu
    Jílovské pásmo a boninity
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Kodifikace zkratek minerálů
    Kolik váží Dědek?
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Laserová mikrosonda: nová kvalita pro geochronologii
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Metabasites: origin, development, properties, classification, nomenclature and significance
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metalurgie a petrologie
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Mgr. Petr Chabr není
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí (12-22 Mělník)
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
    Mount Erebus a Milešovka
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Norská vlajka na nové vědeckovýzkumné lodi
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    O stavu mořské geologie
    Oceánské dno třetího typu
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Operace Kaiko
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Peridotite liquid trapped within foidite magma in the Železná hůrka quaternary volcano (Czech Republic)
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Peruánské měděné ložisko Cerro Verde
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrologie včera, dnes a zítra
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Počítačová simulace sopečných výbuchů
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Profesor Kazimierz Kozlowski odešel
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    Předčasná geologická úmrtí
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Riebeck, Sauer und Sokotra
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Říp desetkrát přemístěný
    Sedmdesáté páté narozeniny profesora Bohuslava Hejtmana
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
    Skluzavkou proti geologickému toku času
    Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
    Svátek pro českou petrologii
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Transsaharyjska i libijska strefa wulkaniczna
    Třetí mezinárodní konference o eklogitech
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vulkanická skla v roce 1987
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Výprava za riebeckitem
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Wau en Namus - černá oáza v centru Sahary
    Wau en Namus, sopka v poušti
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Zeminové kovraly jako dokumentační exponát, studijní objekt i dekorace
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)
    Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace?
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)