Record details

Name
    Grygárek, Jiří, 1934-
Author of Article
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov