Record details

Name
    Harča, Vojtech
Author of Article
    Naftogeochemické hodnotenie paleogénu Hromošsko-Šambronskej antiklinály
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)