Record details

Name
    Holeček, Jan
Author of Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Author of Article
    Chemical weathering of Cretaceous clastic sediments in the eastern part of the Czech Republic
    Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
    Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
    Kapitola 5 Hydrogeochemistry
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
    Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes
    Study of rock matrix properties in Melechov granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech