Record details

Name
    Orel, Petr
Author of Article
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    In memory of Jaroslav Aichler
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná