Record details

Name
    Petáková, Zdeňka
Author of Monograph
    Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    O smyslu vědy
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
    Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
Author of Article
    Diamantová lady
    Dopadl v dávných dobách na území Čech velký meteorit ?
    Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
    Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study
    Hmota není tabu
    Hospodaření s nerostnými surovinami. http://www.blisty.cz/art/65826.html
    Hospodaření s nerostnými zdroji - současná globální situace a výhled
    Jaderná fúze: vzdálená naděje
    Jak to vypadalo, když v Česku bylo moře
    Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Nebudeme-li opatrní, hrozí Krušným horám katastrofa
    Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pro Evropu
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    O smyslu a užitečnosti vědy (s úvodní recenzí Štěpána Kotrby)
    Památka na Kelty: černé švartnové náramky z Čech
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Ropa nám vystačí jen 50 let
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
    Švartna jako šperkový kámen
    Vědci objevili pět neznámých minerálů
    Vědecké znalosti jsou veřejným statkem
    Výjimečně vhodná jaderná energetika
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika