Record details

Name
    Pozicioni i Albanideve ne brezin e rrudhosur Alpin Mesdhetar. - Kongresi i Shqiptar i Gjeoshkencave (8. : 06.11.2000-08.11.2000 : Tirane, Albánie)
Conference for Article
    Deformation history of the internal Albanides during the Mesozoik and early paleogene
    Orogjeneza e kretakut të poshtëm në Albanidet e Brendëshme