Record details

Name
    Rukavičková, Lenka
Author of Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Development of a method in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured environment of compact rocks
    Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Geoecological map of the Zamtyn Nuruu area 1:200,000
    Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
    Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu
    Hydrodynamické zkoušky ve vrtu Mel-3. 1. etapa
    Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-89
    Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-90
    Hydrogeochemical map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-101
    Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-89
    Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-90
    Hydrogeological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:100,000, map sheet L-47-101
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Set of hydrogeochemical maps ZN-50
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-231 Horní Planá - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Author of Article
    Bahenní sopky - přehled
    Bahenní sopky
    Data logger for measured data from boreholes
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Distribution of hydraulic conductivity in fractured compact granite defined by hydraulic tests and geophysical logging
    Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Hydrogeological processes in a compact rock massif - a New Approach to the Numerical Modelling
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
    Hydrogeology
    In situ and laboratory measurements of hydraulic conductivity in granitic rock matrix
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu (NW Gobi Altay) as a manifestation of sesimic activity
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes
    Study of rock matrix properties in Melechov granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
    Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech