Record details

Name
    Čablík, Vladimír, 1972-
Author of Article
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood