Record details

Name
    Čejka, Tomáš
Author of Article
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia)
    Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia)
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov
    Vývoj nivy Dudváhu
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf