Record details

Name
    Čermák, Petr
Author of Article
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Rekultivace území dolů Bílina
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách