Record details

Name
    Čermák, Petr, 1946-
Author of Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vodní režim antropogenních půd
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina