Record details

Name
    Černík, Miroslav
Author of Article
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí