Record details

Name
    Černý, Pavel, 1949 led. 4.-
Author of Article
    Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku