Record details

Name
    Čopjaková, Renata
Author of Monograph
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Author of Article
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Authigenic REE minerals from the Greywaskes of the Drahany Upplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detrital Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    FORMATION OF AUTHIGENIC MONAZITE AND XENOTIME IN VERY LOW-GRADE METASEDIMENTS: ROLE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF HOST ROCK
    Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part I. - General aspects - case study of Western Carpathian flysch
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II - Chemical composition of detrital minerals - Case study of Western Carpathian Flysch
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II. - Chemical composition of detrital minerals
    Heavy minerals study with electron microprobe ? A tool for provenance studies. Part I - General aspects - Case study of Western Carpathian Flysch
    The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Major and trace elements in pyrope?almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Monazite hydrothermal alteration during high temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Upplands (Bohemian Massif, Czech republic)
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum
    Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
    Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
    Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Spinely
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení