Record details

Name
    Čoupek, Petr
Author of Monograph
    Aplikace Báňské mapy
    Aplikace Digitální mapový archiv
    Aplikace Geochemická prozkoumanost
    Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
    Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
    Aplikace Oznámená důlní díla
    Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
    Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
    Aplikace Údaje o území
    Aplikace Vlivy důlní činnosti
    Aplikace Vrtná prozkoumanost
    Aplikace Významné geologické lokality
    The classification tool for the OneGeology Europe legend
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
    Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci)
    Geologické mapy Evropy (1780-1918)
    Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
    GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
    GIS aplikace Surovinový informační systém
    Hydrogeological and hydrochemical maps of Ethiopia
    Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
    Internetový obchod produktů České geologické služby
    Map Application Borehole Surveys
    Map Application Mineral Information System
    Map Application Mining Impacts
    Map Application Mining Maps
    Map Application Reported Mine Workings
    Map Application Territory Data
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Mapová prozkoumanost podle listokladů
    Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
    Significant geological localities
    Significant geological localities of the Czech Republic
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
    Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
    Web map service for the Map of Borehole Surveys
    Web map service for the Map of Historical Mining Maps
    Web map service for the Map of Mineral Information System
    Web map service for the Map of Mining Impacts
    Web map service for the Map of Reported Mine Workings
    Web map service for the Map of Territory Data
    Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
    Webová mapová služba Báňské mapy
    Webová mapová služba Oznámená důlní díla
    Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu hydrogeologických rajonů České republiky
    Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu inženýrskogeologických rajonů 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění regionálně geologického schematu České republiky 1:2 500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000
    Webová mapová služba Surovinový informační systém
    Webová mapová služba Údaje o území
    Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
    Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
    Website OneGeology-Europe Plus
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Author of Article
    Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
    Different levels of CD52 antigen expression evaluated by quantitative fluorescence cytometry are detected on B-lymphocytes, CD 34(+) cells and tumor cells of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases
    Different levels of CD52 antigen expression evaluated by quantitative fluorescence cytometry are detected on B-lymphocytes, CD 34(+) cells and tumor cells of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey
    Geologie Evropy bez hranic - skutečný test proveditelnosti INSPIRE
    Moderní přístup ke geoinformacím
    A new generation of online map applications and map services of the Czech geological Survey
    Retention of Nanoparticles-Labeled Bone Marrow Mononuclear Cells in the Isolated Ex Vivo Perfused Heart After Myocardial Infarction in Animal Model
    Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny
    Simultaneous analysis of cytokines and co-stimulatory molecules concentrations by ELISA technique and of probabilities of measurable concentrations of interleukins occurring in plasma of healthy blood donors
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k