Record details

Name
    Šňupárek, Richard
Author of Monograph
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Author of Article
    Adhesion of polyurethane grouts and their application for reinforcing of rock mass
    Behaviour of Frictional Joints in Steel Arch Yielding Supports
    Behaviour of steel arch supports under dynamic effects of rockbursts
    Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    Environmental impact of mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Environmental impacts in the Czech part of the Upper Silesian coal basin
    Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
    Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
    Geotechnical and environmental aspects of underground interim storage of spent nuclear fuel
    Geotechnical aspects of an underground interim storage of spent nuclear fuel
    A Heat stress of Rocks and support in underground repository of nuclear waste
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Image Processing and Analysis in Geotechnical Investigation
    Influence of mining in Ostrava Karviná Coal Basin on surface and environment
    The influence of number and length of rockbolts on the stress state in reinforced rock mass
    Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
    Kotevní prvky ze syntetických materiálů
    Kotvy ze syntetických materiálů v tunelářské praxi
    Kotwiowo-injekcyjna metoda wzmacniania skal
    Laboratorní výzkum geokompozitů
    Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
    Laboratory Investigations on Grouting of Polymethane Resins
    Laboratory investigations on grouting of polyurethane resins
    Laboratory research of coal geocomposits - some results
    Laboratory research of Coal geocomposits - some results
    Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks
    Laboratory Testing of Chemical Grouts
    Large-scale modelling of T-M phenomena from underground deposition of the spent nuclear fuel
    Loading capacity of yielding connections used in steel arch roadway supports
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Modelling of Effects of Rockbursts on Steel Arch Roadway Support Underground
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Nové metody kotvení a zpevňování hornin
    Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
    Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
    Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
    Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Polyurethane Geocomposites - mechanical properties and deformation
    Polyurethane geocomposites. Mechanical properties and deformation
    Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
    Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
    Practice and theory of the integrated technology of Rock reinforcement
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
    Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
    Present situation and development trends in the area of underground nuclear waste storage sites
    Privatisation and restructuring of the hard coal industry in the Czech Republic
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
    Reinforcing of the coal by chemical grouts
    The Rise and Propagation of Plastic Zones in the Steel Arch Tunnel support due to large Deformations
    Rock reinforcement by integrated system of bolting and grouting
    Rockbolts as reinforcing elements under dynamic impact of rokbursts
    Rockbursts in longwall gates during coal mining in Ostrava-Karviná basin
    Rockbursts in the period of mining activity reduction in Ostrava-Karviná Coalfield
    The shape stability of reinforcing steel arch support in shotcrete tunnel lining
    The Shape stability of reinforcing Steel truss support in shotcrete in Tunnelling
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
    State of the Art and Conception of research in the Fields of Mining and Mineral Resources in the Institute of Geonics ASCR
    Straight-line propagation of the deformation wave along rod roofbolt
    Straight-line propagation of the deformation wave along rod roofbolt
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Strengthening of longwall gate support against dynamic effects of rockbursts in coal mines
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Svorník pro měření napětí ve vývrtu
    Tensometric measuring rockbolt
    The Tensometric Rockbolt for Stress Measuring
    Tensometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    Tenzometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    A Thermical influence of nuclear waste on surrounding Rock Mass
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
    Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji