Record details

Name
    Šrámek, Jan
Author of Article
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    Application of clay mineralogy in ceramic practice
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Chemical and weathering indices of rocks and possibility of their application
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice?
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Petrology in Relation to Physical-Mechanical Properties of Building and Ornamental Stones
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Porózita opuk
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Quantitative mineral composition of residual, sedimentary and other rocks, computed from their bulk chemistry
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Řecké mramory - historie a těžba
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Weathering of arkosic sandstones on historical buildings and statues, central Bohemia
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku