Record details

Name
    Zaba, Jerzy
Author of Article
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Geneze jizerských "ortorul"
    Geochemical Variability of the Kłodzko-Złoty Stok Massif: Possible Role of Multiple Mafic End-Members of Hybrid Granitoids
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Progressive regional metamorphism of the Izera block, western sudetes (Poland)
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)