Record details

Name
    Böhmer, Miloslav
Author of Article
    The evolution of Neogene volcanism and its metallogeny in the western Carpathians
    Geochemical drainage survey in the Central Slovakian neovolcanic mountains
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Kremnické rudné pole
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Tertiary metallogenetic evolution of the west Carpathian volcanogenic ore deposits
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva