Record details

Name
    Balon, Karel
Author of Article
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Rekultivace území dolů Bílina
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin