Record details

Name
    Benešová, Jana
Author of Article
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)