Record details

Name
    Bezděk, Josef
Author of Monograph
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    SOP H-CS Stanovení minerálního a organického uhlíku a síry
    SOP V-PAU Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách
    SOP Z-PAU Stanovení polycyklickýcch aromatických uhlovodíků
Author of Article
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments