Record details

Name
    Bodiš, Dušan
Author of Article
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu