Record details

Name
    Boháček, Zbyněk
Author of Monograph
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    SOP PL1 Analýza plynů
    SOP V-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů ve vodách
    SOP V-TOL Stanovení těkavých organických látek ve vodách
    SOP Z-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů
    SOP Z-TOL Stanovení těkavých organických látek
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Author of Article
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Biodegraded petrogenetic substances in billlabong sediments as evidenced by molecular fossils
    Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Geochemistry of coal bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked C60
    Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C60
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Optimizing Conditions for Ultrasound Extraction of Fullerenes from Coal Matrices
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov