Record details

Name
    Breiter, Karel
Author of Monograph
    2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    geologická mapa 11-23 Sokolov
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
    Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
    Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy)
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
    Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Vývoj opakovaně vyprazdňovaného zvrstveného magmatického krbu
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1 : 250 00, list 23-213 Humpolec
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Author of Article
    800 years of mining activity and 450 years of geological research in the Krušné Hory/Erzgebirge Mountains, Central Europe
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
    Behavior of trace elements in quartz from plutons of different geochemical signature: A case study from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Carboniferous-Permian volcanic evolution in Central Europe-U/Pb ages of volcanic rocks in Saxony (Germany) and northern Bohemia (Czech Republic)
    Chemical characteristics of zircon from A-type granites and comparison to zircon of S-type granites
    Chemical composition of quartz: insights into the Variscan Altenberg-Teplice caldera evolution (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany)
    Chemical evolution of volcanic rocks in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chemistry of pegmatite quartz: Implications for the formation of high-purity quartz
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Contrasting styles of magmatic zoning in the Central Moldanubian Pluton
    Crystallographic preferred orientations of quartz and feldspar in post- and synkinematic emplaced granites
    Diversity of the quartz chemistry of NYF- and LCT-type pegmatites and its economic implication
    Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska
    Evolution of fractionated granite magma in a multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Gallium and germanium geochemistry during magmatic fractionation and post-magmatic alteration in different types of granitoids: A case study from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech republic, Austria)
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle
    Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra - Nové Hrady area
    Granitoidy tiského masívu
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    How are the emplacement of rare-element pegmatites, regional metamorphism and magmatism interrelated in the Moldanubian domain of the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic?
    Interesting granitoids in the border area of the Czech republic, Austria and Bavaria
    The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
    The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Lithogeochemical methods
    Mafic K- and Mg-Rich Magmatic Rocks from the Western Mühlviertel (Austria) Area and the Adjacent Part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from Western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech Republic)
    Magmatic history of the Altenberg-teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Mineral and textural evolution of a subvolcanic A-type granite: Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nearly contemporaneous evolution of the A- and S-type fractionated granites in the Krušné hory/Erzgebirge Mts., Central Europe
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    New interesting types of granitoids in the Three-Country-Corner (Dreiländereck) of Austria, Czech Republic and Germany
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
    Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí
    Phosphorus-an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: Case studies and possible genetic interpretation
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars:case studies and possible genetic interpretation
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rocks (Přibyslavice, Moldanubicum, Czech Republic)
    Phosphorus-rich granites: A specific feature of European Variscan belt
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech republic)
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite: a window into stratified magma chambers
    Radionuclide diffusion into undisturbed and altered crystalline rocks
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
    Short note on a thorium-rich granite in the Three corner area(Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Subvolcanic features in a variscan granite from Bohemian Massif: Explosive breccia and unidirectional solidification textures in the Podlesí granite stock, Krušné Hory Mountains
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Topaz as an important host for Ge in granites and greisens
    Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Trace element composition of quartz from the Variscan Altenberg-Teplice caldera (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany): Insights into the volcano-plutonic complex evolution
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí granite system (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Two contrasting magma types in late-variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: reply to F. Finger and M. René
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
    Two-mica and biotite granites in the Weitra - Nové Hrady area, Austria - Czech Republic
    Two-mica granites from the triple-point of Czech Republic, Germany and Austria
    Two-mica granites in the central part of the South Bohemian Pluton
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Two-mica Granites of the Plechý (Plockenstein) Pluton in the triple-Point Area (Trojmezí, Dreilandereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metallogenic province
    Vertical zonality of fractionated granite plutons reflected in zircon chemistry: the Cinovec A-type versus the Beauvoir S-type suite
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
    Výzkum melechovského granitového masívu
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge: a Raman spectroscopy study of melt inclusions