Record details

Name
    Buchtele, Josef, 1936-
Author of Article
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic