Record details

Name
    Cílek, Václav, jr.
Author of Article
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Elementary silicon in the moldavite from Chlum near Ločenice, southern Bohemia
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geologické základy české krajiny
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geologie kletby zbavená?
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Imago Mundi : Úvahy o geoevoluci
    Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jedle a tektonika
    Jeskyně pod hladinou Lipna
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Koprolitová horečka
    Kras v Nepálu
    Krasové jevy ve v. Turecku
    Krasovění barrandienských křemenců
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Lechatelierit v některých přírodních sklech
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Milankovičův cyklus zpochybněn?
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Minulost ještě neskončila
    Miskovické závrty
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Některé krasové lokality v Pakistánu
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    On the restless maturity of the Great Story Teller and also on the adventurous life of the Lover of the loess profiles
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Orbikulární horniny v Čechách
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Praha, město hornické
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Príhnúkagígur - cesta do "středu Země"
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Případ váhavého ledovce : antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Radiokarbon a biblický exodus
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Silkrety Českého krasu
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Texture analysis of the south Bohemian moldavite strewn-field
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Tvorové z černé laguny
    Týnčanský kras
    Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Úvod
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Z historie koněpruské oblasti
    Zlato z Třebska u Příbrami
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
    Změny oceánu, oceán změn
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
    Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
    Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka
Other author
Role
   Původce
Article
   České Švýcarsko